A jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform létrehozása

magyar

A jövő Internet kutatása az EU stratégiai célkitűzése

Bevezetés

Az Internet, mint az információs társadalom alapvető infrastruktúrája, az elkövetkező években várhatóan még meghatározóbb szerepet játszik majd. A ma már több mint 2.0 milliárd felhasználóval rendelkező világméretű rendszer eddigi története, nyugodtan mondhatjuk, csak sikerként értékelhető. Az eredetileg 70-es években tervezett struktúra ugyanakkor mára egyre kevésbé képes megfelelni a kor követelményeinek. Ahhoz, hogy feladatát minél jobban betölthesse, globális funkcióit figyelembe vevő, a jelenkor technológiai bázisán alapuló, új megoldások létrehozására van szükség.  

A jövő Internet kutatása elősegíti:

 • az Internet alapú innovációt,
 • fenntartható fejlődést,
 • az Internet elterjedését és világméretű használatát,
 • befektetések ösztönzését, a versenyt és a felhasználói választási lehetőséget,
 • a kritikus infrastruktúrák védelmét,
 • a szélessávú hálózatok és az azokra épülő szolgáltatások fejlődését,
 • a konvergencia nyújtotta előnyök kihasználását, különösen az Internet alkalmazások minőségére és költséghatékonyságra vonatkozólag,
 • az IPv4 - IPv6 átmenet gazdaságos és technikailag korrekt levezénylését,
 • a frekvencia hatékonyabb felhasználását, ezáltal új innovatív szolgáltatások bevezetését,
 • az egyetemek, kutatóintézetek, felhasználok és az üzleti partnerek együttműködését kollaboratív innovációs hálózatokban,
 • új, Internet alapú szociális hálózatok kialakítását közhasznú digitális tartalmak létrehozásával,
 • e-kormányzati szolgáltatások széleskörű használatát  (e-government)
 • közhasznú információk és tartalmak, beleértve a tudományos és kulturális adatok széleskörű elérhetőségét.

Az Internet jövőjével kapcsolatos kutatási tevékenység fontosságát felismerve az Európai Unió 2008 márciusában Bledben egy deklarációt fogadott el, melyben az Internetet Európa gazdasági növekedésnek zálogaként aposztrofálták. A jövő Internetét alapvetően a még több felhasználó, objektumok milliárdjainak hálózatba integrálása, a szolgáltatások széles skálája és a kritikus infrastruktúrák biztonságos működtetése jellemzi. Mindez egyértelművé teszi, hogy a jövő társadalmának hatékony támogatásához, radikálisan új koncepció és technológia kidolgozására van szükség. A hálózati infrastruktúrát alapjaiban kell újragondolni azzal a szemlélettel, hogy megfeleljen Európa gazdasági és társadalmi ambícióinak. Ahhoz hogy versenyképességünket a globális piacokon megőrizzük, erősíteni kell Európa aktivitását a jövő Internetének kialakításában.

Európa a hetedik kutatási keretprogramban (FP7) elkötelezte magát az információs és kom¬mu-nikációs technológiák (IKT) kutatásának támogatására, mely célra 9.1 milliárd Eurót biz¬tosít. Ezen a kereten belül a jövő Internetjének kutatása fokozott és fókuszált támogatást kap. 

FP8 kutatási keretprogram készülődése folyamatban. Ebben a programban kiemelt téma a jövő Internet (jelentős befektetés az Europai Bizottság részéről is).

Future Internet PPP (Public Private Partnership)

Európa számára stratégiai jelentőségű, hogy elkötelezett legyen a jövő Internetének, koncepciójának, fejlesztésének és innovatív alkalmazásának kérdésében, minthogy ez az IKT szektor hosszú távú növekedésének záloga.   

Az európai Internet ipar mára már jelentős szerepet játszik az EU gazdaságában. A 2009-es évben az Internet technológiai és szolgáltatási szektor bevétele 122 Milliárd Eurot tett ki. Ez a teljes EU IKT piac 23%-a, de a részarány tovább nő és 2014-re ez már 31%-ot tesz majd ki. Így a gazdaság oldaláról nézve is a jövő Internettel kapcsolatos kutatás fejlesztési tevékenység meghatározó az EU jövője szempontjából.

A bledi deklarációban az EU felkéri a tagállamokat, hogy az EU által megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban, erősítsék az Internet jövőjével kapcsolatos nemzeti kutatási tevékenységet. Ennek hatására mára számos EU tagállamban létrehozták a jövő Internetét kutató nemzeti programokat. Többek között Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Németországban is működnek ilyen programok.

Magyarország számára is fontos lenne, hogy e területen összehangolt kutatási program kerüljön kialakításra, amely követné a korábbi hagyományokat, hiszen a kutató hálózatok - pl. az NIIF - területén mindig régiónk élenjáró országa voltunk. 

Az Internet hazai kutatásának komoly hagyományai vannak, mind az elméleti mind pedig a mérnöki kutatások területén. A kapcsolatos matematikai kutatások körében kiváló hazai iskolákkal és jó nemzetközi hírnévvel rendelkezünk. Számos mérnöki területen vannak nemzetközileg jegyzett hazai kutató iskolák, pl. a hálózatmérés és monitorozás, internet biztonság, mobil internet, szenzor hálózatok, új hálózati architektúrák és protokollok területén.

Fontos tényező, hogy a hazai infokommunikációval foglalkozó nagyvállalatok és  kkv-k is megfelelő fogadó készséggel rendelkeznek e témakörben és számos EU-s projektben vesznek részt. Számukra a jövő Internet hívó szó lehet, ha olyan tématerületeket sikerűl  azonosítani, amely a vállalati középtávú fejlesztési tervekhez illeszkedik.Ez a szektor különösen fontos a jövő Internet szempontjából, hiszen amennyiben az érdekeltségük megteremthető jelentős forrásokkal is segíthatik e terület fejlődését.

A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform létrehozása

A Nemzeti Technológiai Platform létrehozásának célja, hogy Magyarországon is jöjjön létre egy összehangolt nemzeti kutatás-fejlesztési program. A Platform keretében kialakításra kerülő koncepció illetve stratégia jó alapot ad majd arra , hogy a kutatást támogató kormányzati szervezetek megfelelő szakmai háttéranyagot kapjanak egy nemzeti program kialakításához.

A platform feladata a Jövő Internet magyarországi kutatás-fejlesztési stratégiájának kidolgozása, továbbá a magyar EU elnökségi keretében az EU elnökségi rendezvények szakmai támogatása.

A platform működése során az alábbi feladatokat elvégzését tűzi ki célul:

 • Az e témakörben tartandó EU elnökségi rendezvények szakmai támogatása
 • Az e területen folyó hazai tevékenység bemutatása, különös tekintettel a nemzetközi vonatkozásokra
 • A Platformban részvevő szervezetek bemutatása, érdekeltsége e területen
 • A stratégia készítés módszertanának kiválasztása
 • A stratégia elkészítése, az alábbi szempontok szerint:
  • nemzetközi fejlődési irányok figyelembe vétele
  • hazai kutatási kompetenciák ismerete
  • vállalati innovációs lehetőségek támogatása
  • EU-s programokban való részvétel erősítése
  • hazai pályázati lehetőségek figyelembe vétele
  • a következő évek hazai fejlesztési programjai számára javaslattétel
 • A Platform weben történő megjelenítése
 • A vállalati szféra megszólítása
 • Minél szélesebb körű részvétel biztosítása

A Platform tervezett tevékenysége

1.    A budapesti Jövő Internet hét (2011. május 16-19.) rendezvény szakmai támogatása

 • Egyeztetés, milyen szakmai előadások lehetnek hazai részről
 • Tájékoztatás a rendezvényekről

       
2.    A Jövő Internet stratégiájának kidolgozása - a jövő Internet Nemzeti Program kidolgozása

 • Hazai helyzetkép
 • Európai helyzetkép
 • Swot elemzés  
 • Hosszabb távú célkitűzések
 • Megvalósítás lehetőségei     

3.    A jövő Internet témakörei:

 • A jövő Internet alapvető kérdései::
 • Architekturális kérdések
 • Társadalmi-gazdasági kérdések - fenntartható fejlődés
 • Bizalom, biztonság, azonosítás (user centric networking/végfelhasználó központú hálózati paradigmák)
 • Kísérleti rendszerek- tesztbedek (FIRE)
 • A jövő Internet kiemelt kutatási területei:
 • Hálózatok:
  • Mobilitás
  • SLA biztosítása
  • Elosztott adatok biztonsága
  • Hálózat menedzsment
  • Új funkciók
  • Szociális hálózatok szempontjai
  • Energia takarékosság
  • Költség hatékonyság
 • Szolgáltatások:
  • Szolgáltatási platformok
  • Virtuális szolgáltatások
  • Személyre szabott szolgáltatások
 • Tárgyak Internete
  • Az alkalmazási területek áttekintése, eddig meg nem oldott igények bemutatása
  • Az IoT struktúrája , a különböző technológiák szerepe
  • Az új generációs IoT  megközelités
  • Társadalmi, gazdasági és jogi szempontok
 • A jövő Internet alkalmazási területei:
  • Intelligens város
  • Intelligens életvitel 
  • Intelligens energetika 
  • Intelligens egészségügy
  • Intelligens vállalat

A stratégia készítését e témakörök figyelembe vételével kell elvégezni.